Regulamin serwisu

 Regulamin serwisu www.planetaglamping.pl

 

§ 1.Postanowienia ogólne i definicje

 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Serwisu internetowego, składania zapytań o Cenę i dostępność Wynajmu, składania Rezerwacji na Wynajem namiotów w Serwisie internetowym, oraz uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.  
 2. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Wynajem – wynajem krótkookresowy Przedmiotu Wynajmu.
 2. Przedmiot Wynajmu – całoroczne namioty sferyczne „glamping”.
 3. Rezerwacja -  dokonanie za pomocą Strony internetowej zapytania o Cenę i dostępność Wynajmu. Rezerwacja obejmuje wybraną przez Klienta w Serwisie internetowym przy wykorzystaniu Formularza, Usługę turystyczną, okres Wynajmu, liczbę osób. 
 4. Właściciel - PLANETA GLAMPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000886919, NIP 5213921608, REGON 388340376 z siedzibą w Warszawie (02-511) przy ul. Belgijskiej 3 / 3, podmiot prowadzący Serwis internetowy, dokonujący za pomocą Strony internetowego Rezerwacji Wynajmu.
 5. Serwis internetowy –  strona internetowa pod adresem www.planetaglamping.pl,  poprzez którą Właściciel, zgodnie z charakterem prowadzonej działalności reklamuje, wprowadza, sprzedaje, promuje i/lub oferuje Przedmiot Wynajmu i przez którą Klienci odwiedzający stronę mogą odkrywać, wyszukiwać, porównywać oraz dokonywać rezerwacji i opłacenia Wynajmu.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może dokonywać w Serwisie internetowym Rezerwacji na warunkach określonych w Regulaminie
 7. Formularz – elektroniczny formularz udostępniony przez Właściciela w Serwisie internetowym, za pomocą którego Klient składa Rezerwacje.
 8. Cena – cena brutto Wynajmu, umieszczona obok informacji o Przedmiocie Wynajmu. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). Cena może obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie Przedmiotu Wynajmu.
 9. Zaliczka – określona szczegółowo w Regulaminie czynność polegająca na zapłacie płatności na poczet Wynajmu Usługi turystycznej z tytułu wykonania Umowy, stanowiąca 30% Ceny pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki.
 10. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do dokonania Rezerwacji.
 11. Polityka Prywatności – dokument szczegółowo określający zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony internetowej
 12. Umowa - umowa Rezerwacji, zawierana przez Strony na odległość.
 13. Strony - Klient i Właściciel.
 1. Wynajem oferowany w Serwisie Internetowym realizowany jest bezpośrednio na rzecz Właściciela.
 2. Płatność w postaci Zaliczki jest bezpiecznie realizowana bezpośrednio z karty kredytowej/debetowej lub rachunku bankowego i przekazywana na rachunek Właściciela za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego przetwarzającego płatności.
 3. Celem skorzystania z Serwisu internetowego, Klient powinien:
 1. posiadać komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer;
 2. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;
 3. posiadać aktywny numer telefonu komórkowego;
 4. mieć zainstalowaną wtyczkę FlashPlayer;
 5. włączyć obsługę plików cookies.
 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu internetowego spowodowane siłą wyższą lub za niezgodność w funkcjonowaniu Serwisu internetowego wynikającą z niedostosowania infrastruktury technicznej Klienta
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika umieszczonego na Stronie internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.  

 

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego

 

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego, w tym przed złożeniem Rezerwacji, Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności, dostępnymi na Stronie internetowej.
 2. Klient uprawniony jest do złożenia Rezerwacji w Serwisie internetowym pod warunkiem wcześniejszego wypełnienie Formularza w zakresie podania wskazanych tam danych, akceptacji Polityki Prywatności oraz niniejszego Regulaminu;
 3. Przeglądanie Serwisu internetowego, w tym zapoznawanie się z Przedmiotem Wynajmu, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności wcześniejszej rejestracji czy zakładania konta w Serwisie internetowym. W czasie przeglądania zawartości Serwisu internetowego Klientom mogą być wyświetlane banery reklamowe. Wyświetlanie banerów reklamowych nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Klientów.
 4. Serwis internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Serwisu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Klient:
 1. dostarczył treści o charakterze bezprawnym takie jak: informacje i dane naruszające obowiązujące przepisy prawa oraz informacje i dane stwarzające lub mogące stworzyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego;
 2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu internetowego naruszenia praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Serwisu internetowego;
 3. podał w trakcie Rezerwacji w Serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające Właściciela w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 4. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Serwisu internetowego.
 1. Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu internetowego nie może dokonać Rezerwacji bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu internetowego

 

§ 3.Informacje o Przedmiocie Wynajmu

 

 1. Informacje o Przedmiocie Wynajmu dostępnym w Serwisie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Cenach oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, lub warunków akcji promocyjnych.
 3. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu ilościowego Rezerwacji.
 4. Informacje takie jak zdjęcie, opis i inne informacje, dostępne w Serwisie internetowym, są przygotowywane przez Właściciela w opisach dotyczących poszczególnych Przedmiotów Wynajmu.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu Serwisu internetowego, związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją naszych usług.
 6. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane w Serwisie internetowym podlegają ochronie prawnej.

 

§ 4. Warunki realizacji Rezerwacji

 

 1. Klient składa Rezerwacje, korzystając z Formularza.
 2. Rezerwacji można dokonać:
 1. poprzez system rezerwacyjny online na Platformie internetowej,
 2. pod adresem e-mail: biuro@planetaglamping.pl,
 3. telefonicznie +48 723 130 130,
 4. poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem Facebooka lub Instagram,
 5. poprzez zewnętrzny portal rezerwacyjny.
 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila z informacją o jej przyjęciu. 
 2. Niewykonanie czynności opisanych przy składaniu Rezerwacji, w wymaganym terminie, powoduje automatyczne anulowanie Rezerwacji. 
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Klienta warunków Rezerwacji, o czym mowa w ust. 3 powyżej, Cena i Zaliczka podane przy każdej Rezerwacji są wiążące dla Stron i nie mogą ulec zmianie.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy następuje przez:
 1. przesłanie Klientowi na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w ust. 3 powyżej;
 2. wysłanie na żądanie paragonu fiskalnego lub faktury przez Właściciela;

 

§ 5. Warunki anulowania Rezerwacji

 

 1. Anulowanie lub zmiana Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego online możliwe jest poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Właścicielem. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie Rezerwacji. W pozostałych przypadkach Klient może anulować Rezerwacje wysyłając wiadomość mailową lub zgłaszając ją telefonicznie do Właściciela.
 2. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach. 
 3. Do 14 dni przed rozpoczęciem Rezerwacji zwracane jest 50% wpłaconej kwoty. Poniżej 14 dni przed rozpoczęciem rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 4. Jeżeli Właściciel odstąpi od umowy po opłaceniu Zaliczki na poczet Rezerwacji przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Właściciela, to Zaliczka zostanie zwrócona Klientowi w pełnej wysokości. 

§ 6. Płatności

 

 1. Klient może dokonać płatności Zaliczki za pomocą:
 1. systemu transakcyjnego Blue Media S.A. , po wybraniu banku, z którego będzie dokonywana płatność oraz metody płatności,
 2. Przelewem tradycyjnym:

                      Planeta Glamping Sp. z o.o.

                      mBank 38 1140 2004 0000 3602 8102 6136

 1. Po odnotowaniu płatności Zaliczki, Właściciel potwierdza przyjęcie Rezerwacji zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu.
 2. Klient może dokonać zapłaty pozostałej kwoty Rezerwacji za pomocą:
 1. systemu transakcyjnego Blue Media S.A., po wybraniu banku, z którego będzie dokonywana płatność oraz metody płatności, w terminie do 3 dni przed terminem przyjazdu.
 2. przelewem tradycyjnym:

                      Planeta Glamping Sp. z o.o.

                      mBank 38 1140 2004 0000 3602 8102 6136

w terminie do 3 dni przed terminem przyjazdu.

 1. gotówką/kartą – w dniu przyjazdu, po uprzednim poinformowaniu Właściciela na adres e-mail biuro@planetaglamping.pl w terminie do 3 dni przed terminem przyjazdu.

W przypadku niedokonania wpłaty we wskazanych wyżej terminach Rezerwacja zostaje anulowana, a Klientowi nie przysługuje zwrot Zaliczki.

 

 

§ 7. Realizacja Wynajmu

 

Zasady realizacji Wynajmu określa Regulamin Obiektu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 8.Warunki składania i rozpatrywania reklamacji 

 

 1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Rezerwacji w Serwisie internetowym powinny być zgłaszane:
 1. na piśmie, na adres siedziby Właściciela,
 2. pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej: biuro@planetaglamping.pl.
 1. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Rezerwacji powinny zawierać również numer Rezerwacji
 2. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Właściciela w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
 3. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 4. Konsumentowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.
 5. Klient, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z dedykowanego do tego adresu e-mail: biuro@planetaglamping.pl

 

§ 9. Odstąpienie od Umowy

 

 1. Wszelkie żądania dotyczące odstąpienia od umowy powinny być kierowane do Właściciela.
 2. Jednakże informujemy, że Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w związku z art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Brak uprawnienia do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi wobec Właściciela.

 

§ 10 Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. wystawienia paragonu lub faktury;
 3. wykonania obowiązków rachunkowo – podatkowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, do zawarcia której dochodzi w przypadku dokonania Rezerwacji w Serwisie internetowym – art. 6 ust. 1 pkt. b RODO;
 2. niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać dokument księgowy np. faktury – art. 6 ust. 1 pkt. c RODO;
 3. niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonaniem obowiązków rachunkowo – podatkowych – art. 6 ust. 1 pkt. c RODO.;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 5.  W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).
 1. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:
 1. upoważnieni pracownicy Administratora;
 2. podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności, np. obsługujące systemy informatyczne, świadczące usługi administracyjne,
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 3. Przysługuje Państwu prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; 
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: biuro@planetaglamping.pl
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

 1. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na Stronie internetowej.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Właściciela określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Właściciela, a także w celu m.in. usprawnienia działania Strony internetowej.
 4. O zmianie Regulaminu Właściciel powiadamia Klientów na adres e-mail podany podczas Rezerwacji. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na Stronie internetowej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.